4 τεχνολογίες τελευταίας αιχμής για βελτίωση της ταχύτητας του ιστότοπού σας

Το διαδίκτυο συνεχώς σημειώνει πρόοδο και η ταχύτητα φόρτωσης της σελίδας είναι ένα βασικό ερώτημα για τους περισσότερους προγραμματιστές web. Έτσι αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε μερικά χαρακτηριστικά που θα βοηθήσουν το site σας να κάνει τη διαφορά το 2017.

HTTP/2

Δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2015 και υποστηρίζεται από το δεύτερο εξάμηνο του 2015. Το HTTP/2 είναι μια νέα έκδοση του πρωτοκόλλου World Wide Web.

Η κύρια βελτίωση είναι η δυνατότητα να καλύψει πολλαπλές αιτήσεις σε μια μόνο σύνδεση. Αυτή η ικανότητα ονομάζεται πολυπλεξία και είναι πραγματικά επαναστατικό για όλους τους σχεδιαστές ιστοσελίδων. Τεχνικές όπως sprites ή DATA URIs δεν θα είναι αποτελεσματικές πια.

Στο HTTP/1 ήταν πιο αποτελεσματικό όταν τοποθετούσατε μία μεγάλη εικόνα αντί πολλών μικρών επειδή δεν είχαμε πολλαπλές αιτήσεις στον περιηγητή ταυτόχρονα. Αυτό λήφθηκε υπόψην στη νέα έκδοση.

Το HTTP/2 συμπιέζει επίσης κεφαλίδες πριν από τα ζητούμενα δεδομένα που αποστέλλονται, το οποίο απλοποιεί τη μεταφορά. Τέλος, η νέα έκδοση είναι δυαδική και όχι κειμένου, όπως ήταν στην προηγούμενη έκδοση.

Το αποτέλεσμα είναι μια αύξηση της απόδοσης έως και 50%. Μπορείτε να δοκιμάσετε τη διαφορά εδώ.

Το πιο δύσκολο πράγμα για τη μετάβαση σε HTTP/2 δεν είναι ότι απαιτεί ασφαλές πρωτόκολλο SSL, τα προγράμματα περιήγησης όμως το απαιτούνε.

Το πρώτο σας βήμα προς το HTTP/2 θα πρέπει ως εκ τούτου να είναι ένα πιστοποιητικό SSL.

Μόλις αποκτήσετε πιστοποιητικό SSL, η εφαρμογή HTTP/2 για το δικό σας ιστότοπο είναι δυνατή μόνο εάν διαχειρίζεστε εσείς τον server σας. Σε αντίθετη περίπτωση, όλα εξαρτώνται από το web hosting ή server που φιλοξενεί την εταιρεία σας.

Σύμφωνα με τα W3Techs, επί του παρόντος μόνο το 7% περίπου χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο HTTP/2.

 

SSL ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Με απλά λόγια, πρόκειται για πιστοποιητικά SSL κρυπτογράφησης της σύνδεσης μεταξύ ενός διακομιστή και ενός πελάτη.

Μπορείτε να πάρετε ένα πιστοποιητικό SSL μέσω του πάροχού σας. Για εκείνους που διαχειρίζονται το δικό τους server, αυτό το άρθρο παρέχει μια βήμα-προς-βήμα εκπαιδευτική εγκατάσταση.

 

BROTLI

Το Brotli είναι ένας νέος αλγόριθμος συμπίεσης που εισήγαγε το περασμένο φθινόπωρο η Google. Σε γενικές γραμμές, οι αλγόριθμοι συμπίεσης καταφέρνουν να μειώσουν το μέγεθος των μεταφερόμενων δεδομένων.

Η Google ανέφερε ότι σε σύγκριση με τις σημερινές λύσεις, το Brotli προσφέρει 20-26% καλύτερη αναλογία συμπίεσης. Ως εκ τούτου, μπορείτε να αποθηκεύσετε περίπου 40% της κυκλοφορίας σας σε αρχεία HTML και περίπου 25% για CSS και Javascript.

Όσο για σήμερα, το Brotli υποστηρίζεται μόνο από τους Chrome και Firefox, άλλα προγράμματα περιήγησης θα ακολουθήσουν σύντομα.

Όσον αφορά τους servers, μεγάλοι servers όπως Nginx, Apache και Node.js απαιτούν την εγκατάσταση του ανάλογου πακέτου. Ο διακομιστής δεν προσφέρει τον αλγόριθμο Brotli από προεπιλογή αυτή τη στιγμή.

 

CDN

Ένα δίκτυο περιεχομένου παράδοσης είναι ένα σύνολο servers σε όλο τον κόσμο. Αυτοί οι διακομιστές περιέχουν αντίγραφα του περιεχομένου του δικτυακού σας τόπου (εικόνες, βίντεο, λογισμικό κλπ). Όταν ζητείται πρόσβαση στο site σας, φορτώνει τα δεδομένα σας από ένα διακομιστή πιο κοντά στον επισκέπτη και έτσι η συνολική μεταφορά είναι πολύ πιο γρήγορη παντού στον πλανήτη.

Ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα είναι η βελτιωμένη αξιοπιστία του site σας. Καθώς το περιεχόμενο διαμοιράζεται γύρω από δεκάδες servers, ο web hosting server σας γλιτώσει ένα σημαντικό μέρος της κυκλοφορίας και ως εκ τούτου προστατεύεται καλύτερα από crash.

Το αποτέλεσμα είναι ένας δικτυακός τόπος φόρτωσης γρηγορότερα από (κατά μέσο όρο) 50%. Συνήθως ακόμη περισσότερο.

1 Comment

  1. […] αναφέρουμε και σε προηγούμενο άρθρο, πολύ σημαντικό είναι να έχουμε στον ιστότοπο μας […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Internet is constantly progressing and the loading speed of the page is a key question for most web developers. So we decided to present some features that will help your site to make a difference in 2017.

HTT/2

Published in May 2015 and is supported by the second half of 2015. HTTP/2 is a new version of the World Wide Web protocol.

The main improvement is the ability to cover multiple transactions on a single connection. This ability is called multiplexing and is truly revolutionary for all web designers. Techniques such as sprites or DATA URIs will not be effective anymore.

HTTP/1 was most effective when using a big picture instead of many small because we had multiple transactions in the browser simultaneously. This was taken into consideration in the new version.

HTTP/2 also compresses headers before the requested data is sent, which simplifies transportation. Finally, the new version is binary rather than text, as it was in the previous version.

The result is an increase in efficiency of up to 50%. You can taste the difference here.

The hardest thing about going to HTTP/2 is not that it requires secure SSL protocol, but browsers require.

Your first step into the HTTP/2 should therefore be an SSL certificate.

Once you have SSL certificate, HTTP application/2 on your website is only possible if you manage your server. Otherwise, it all depends on your web hosting or server hosting your company.

According W3Techs, currently only about 7% use HTTP/2 protocol.

SSL CERTIFICATE

In simple words, it is SSL encryption certificate of connection between a server and a client.

You can get an SSL certificate through your provider. For those who manage their own server, this article provides a step-by-step educational establishment.

BROTLI

The Brotli is a new compression algorithm introduced by Google last fall. Generally, the compression algorithms manage to reduce the size of data transferred.

Google has said that compared with current solutions, the Brotli offer 20-26% better compression ratio. Therefore, you can save about 40% of your traffic to HTML files and about 25% for CSS and Javascript.

As of now, Brotli only supported by Chrome and Firefox, other browsers will follow soon.

As for servers, big servers like Nginx, Apache and Node.js require installation of the corresponding package. The server does not offer the algorithm Brotli by default at this time.

CDN

A content delivery network is a set of servers around the world. These servers contain copies of your site’s content (images, video, software, etc.). When requested access to your site, upload your data from a server closer to the visitor so the total transfer is much faster everywhere on the planet.

Another great advantage is the improved reliability of your site. As content is distributed around dozens of servers, web hosting server you save an important part of traffic and hence better protected from the crash.

The result is a web site loading faster than (on average) 50%. Usually even more.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *